ePrasad

1)Mahapooja mahavashtram seva (Kshirabhishek, Mahanaivedya, Kuldharma-Kulachar) 5001/-
2)Pavman Panchasukte Abhishek (Kshirabhishek, Mahanaivedya, Kuldharma-Kulachar) 3001/-
3)Purushsukta Panchamrut Abhishek Pooja (Panchamrut Abhishek, Mahanaivedya) 2101/-
4) Panchamrut Abhishek Seva (Panchamrut Abhishek, Mahanaivedya, Kuldharma- Kulachar) 1501/-
5)Varshik Shaswat Pooja (Abhishek for 1 yr on every pournima) 1101/-
6)Charan Abhishek Seva (Charanpooja, Mahanaivedya, Kuldharma-Kulachar) 1001/-
7)Padya Pooja (Purushsukta Abhishek) 551/-
8)Shri mahalaxmi abhishek seva (shrisukta, kumkumarchan)551/-
9)Nandadeep, Purushsukta Pooja 251/-